USLUGA ZASTUPANJA

Pružamo usluge zastupanja suvlasnika u svezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred državnim tijelima, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Osiguravamo pomoć i organizaciju u postupku zaštite interesa suvlasnika prema trećim osobama (npr. u postupku osiguranja dokaza za nedostatke na zgradi u garantnom periodu, komunikacija sa komunalnim i drugim upravnim tijelima i slično..)