USLUGA PROVEDBE POSTUPKA PRISILNE NAPLATE DUGA ZAJEDNIČKE PRIČUVE

Provedba postupka prisilne naplate dospjelog duga zajedničke pričuve objekta što uključuje uslugu izrade i dostave opomene, izrada rješenja o ovrsi te provedba ovršnog postupka putem javnog bilježnika ili nadležnog suda. Provođenje prisilne naplate duga i za period kod bivšeg upravitelja.